Sri Venkata Krishna Kshetra Temple
HOMAS
SPECIAL POOJAS
SPECIAL POOJAS AT TEMPLE
SAMSKARAS
SHANTHI HOMAS
SHRAADDA
HOMAS
Pooja At Temple At HomeOutside City Items Needed 
 Sudarshana Homa$251 $301 $501 Click here
 Chandika Homa $301 $351 $501 Click here
 Mruthyunjaya Homa $151 $201 $501Click  here
 Dhanwantari Homa $151 $201 $501Click here
 Ayushya Homa $151 $201 $501Click here
 Ganapati Homa $151 $201 $501Click here
 Laxmi Narasimha Homa $151 $201 $501Click here
 Durga Homa  $151$201  $501Click here
 Pavamana Homa $301 $351 $501Click here
 Laxmi Hrudaya Homa $201 $251 $501Click here
SPECIAL POOJAS
 PoojaAt Temple At Home Outside City Items Needed 
 Gruha Pravesham N/A $201 $501Click here
 Gruha Pravesham (Special) N/A $351 $501Click here
 Gruhapravesha Pooja and Satyanarayana Pooja  N/A  $301 $501Click here
 Sri Sathyanarayana Pooja $151 $175 $501Click here
Ganapati Homa and Satyanarayana Pooja  $251 $301 $501Click here
 Durga Namaskara / Bhagavathi Seva  $301 $351 $501Click here
 Vayu Stuthi Purashcharane for Anjaneya $151 $201 $501Pls call temple
 Swayamvara Parwathi Pooja / Japam  $251 $301 $501Click here
 Shani Kalpokta Pooja $108 $151 $501Pls call temple
 Navagraha Pooja $108 $151 $501 Click here
 Dhanalaxmi Pooja $108$201  $501Click here
 Bhoomi Pooja / Ground Breaking Ceremony N/A $201 $501Click here
 Ashlesha Bali  $251 $351 $501Click here
SPECIAL POOJAS AT TEMPLE
PoojaAt TempleAt HomeOutside CityItems Needed 
Archana $25 N/A N/AClick here
Car Pooja$40 $108 N/AClick here
Vadamala Seva For Sri Anjaneya $108 N/A N/AClick here
Venkateshwara Abhishekam (Every Saturday) $75 N/A N/AClick here
Ekadasa Rudra Abhishekam$251$351$501Pls call temple
Rudra Abhishekam (Individual)$125 $151 $501Click here
Rudra Abhishekam (Every Monday) $51 N/A N/AClick here
 Sathyanarayana Pooja (Every Poornima)
 $51 N/A N/AClick here
Srinivasa Kalyana Utsavam  $501$751$1,008 Pls call temple
Anna Dana  $108 N/A N/AClick here
Navagraha Japam (Per 1000) $151N/AN/A Pls call temple
Nakshatra Japam (Per 1000) $151N/AN/A Pls call temple
Ranga Pooja $151N/AN/AClick here
Durga Sapthashathi Parayanam $151$201N/A Pls call temple
SankashtaHara Chaturthi Pooja / Homa$108N/AN/A Pls call temple
Tottilu / Cradle Krishna Pooja $51N/AN/A Pls call temple
Sarva Seva - Udayaastamana Seva $501N/AN/A Pls call temple 
SAMSKARAS
 Pooja At TempleAt Home Outside City Items Needed 
 Wedding $501 $501 $1,008Click here
 Engagement (Lagna Nishchaya)  $151$251  $501Click here
 Upanayanam $351 $501 $501Click here
 Seemantham $151 $201 $501Click here
 Namakaranam $125 $151 $251Click here
 Punyaha Vachana and Namakarana  $151 $201 $251Click here
 Punyaha Vachana $108 $151 $201Click here
 Annaprashana $125 $151 $251 Click here
 Chowla Karma $108 $151 $251Click here
 Aksharabhyasa (Vidyarambha)  $108 $151 $251Click here
SHANTHI HOMAS
 PoojaAt TempleAt HomeOutside City Items Needed
Navagraha Shanthi Homa$151$251$501Click here
Vastu Shanthi N/A$201$501Click here
Shashtyabdhi Shanthi $151$251$501Click here
Kuja-Rahu Sandhi Shanthi $151$251$501Click here
Rahu-Bruhaspathi Sandhi Shanthi$151$251$501Click here
Shukra-Adithya Sandhi Shanthi $151$251$501Click here
Shani Shanthi $151$251$501Click here
KalhaSarpa Shanthi $151$251$501Click here
Janma Nakshatra Shanthi$151$201$501Click here
SHRAADDA
Shraadda   At TempleAt Home Outside CityItems Needed 
 Shraddam (Pinda Pradana) $125  $151 $501Click here
S ankalpa Shraddam (Hiranya Shradda) $51  $151 $251Pls call temple